ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling van producten Lakebos die via de Lakebos webwinkel wordt uitgevoerd. Andersluidende voorwaarden uitgaande van de koper worden als niet bestaande beschouwd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming vanwege de verkoper.

Van de Voorwaarden kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de koper in strijd met de Voorwaarden houdt geen afstand in van de inhoud van de Voorwaarden door de verkoper.
De verkoper behoudt zich het recht voor de Voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. De nieuwe, gewijzigde Voorwaarden zijn meteen van toepassing behalve voor bestellingen die reeds uitdrukkelijk aanvaard werden door de verkoper.
1.2 De mogelijkheid tot aankopen van producten Lakebos via de Lakebos webwinkel staat enkel open voor consumenten, zijnde personen die de producten aanschaffen voor andere dan professionele doeleinden.

 1. Bestelprocedure

2.1 De bestelling van Lakebos producten via de Lakebos webwinkel wordt als definitief beschouwd zodra de koper onderhavige bestelprocedure heeft voltooid:

 1. De koper selecteert vooreerst de gewenste verdeler van de Lakebos producten, met wie de beoogde koopovereenkomst vervolgens ook tot stand zal komen.
 2. Hierna selecteert de koper een of meerdere producten Lakebos (met opgave van het gewenste materiaal, de gewenste afmetingen en het gewenste aantal) en plaatst deze in het elektronisch winkelwagentje (icoon ‘caddy’). Het winkelwagentje toont steeds de gekozen producten en de prijs ervan aan, hetgeen echter steeds door de koper kan worden gewijzigd.
 3. Na bevestiging van de gekozen producten, dient de Koper contact-, levering- en betalinggegevens in te geven, alsmede diens akkoord te bevestigen met de Voorwaarden.
 4. De koper kan de bestelling alsook de Voorwaarden, afprinten of opslaan. Is de koper akkoord met de bestelling, dan bevestigt de koper de bestelling en heeft de koper zich verbonden ten overstaan van de verkoper.

Aansluitend wordt automatisch een kopie van voormelde bestelling naar het door de koper aangegeven e-mailadres verzonden, hetgeen echter nog geen aanvaarding van de bestelling vanwege de verkoper inhoudt.

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen:

 1. de uitputting van de voorraad van de bestelde producten bij de verkoper of diens leveranciers,
 2. een onvolledige of onjuiste bestelling vanwege de koper,
 3. de niet-betaling van vorige bestellingen door de koper,
 4. de weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de koper.

Indien de bestelling volledig of gedeeltelijk om één van de bovenstaande redenen door de verkoper dient geweigerd te worden zal deze de koper hiervan per e-mail inlichten binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling met eventuele vermelding welke artikels niet geleverd kunnen worden. Na deze termijn van 3 werkdagen kan de bestelling als aanvaard worden beschouwd en komt de koopovereenkomst tussen partijen tot stand.

 1. Aanbod en prijs

3.1 Het aanbod en de prijzen zijn enkel geldig op de dag waarop de Lakebos website bezocht wordt, en dit tot uitputting van de voorraad van de verkoper of diens leveranciers.

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van het product op te schorten, het productassortiment te veranderen of de tarieven van haar producten wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die de verkoper voorafgaand aan de wijziging reeds uitdrukkelijk had aanvaard.

In voorkomend geval, kan elke verandering van de toepasselijke BTW-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

3.3 De prijzen die na de bestelprocedure worden voorgesteld, zijn globale prijzen en omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de BTW en administratiekosten.

 1. Betaling

4.1 Betaling van de prijs (met inbegrip van de kosten) kan enkel geschieden op de in de webwinkel voorziene betalingswijzen.

4.2 Eigendomsoverdracht van de verkochte producten heeft slechts plaats na volledige betaling van de prijs (met inbegrip van de kosten).

 1. Levering

5.1 De levering geschiedt op het door de koper aangegeven adres of verkooppunt. De producten kunnen echter enkel geleverd worden op een adres (geen postbus). Indien geopteerd werd voor levering in een verkooppunt, wordt de koper verwittigd zodra de bestelling binnen is. De koper dient de bestelling vervolgens binnen de twee (2) weken af te halen.

5.2 De levering geschiedt normaalgezien binnen de twintig (20) werkdagen na de aanvaarding van de bestelling door de verkoper, doch de verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvoorziene vertragingen bij de afhandeling of levering van de bestelling.

 1. Aanvaarding – gebreken

6.1 Alle producten die via de Lakebos webwinkel worden aangeboden, worden steeds te goeder trouw én zo correct en gedetailleerd mogelijk beschreven. De afbeeldingen die op de Lakebos website staan, hebben echter geen enkele contractuele waarde.

6.2 De klant is ertoe gehouden de producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren.

Indien het ontvangen product niet overeenstemt met hetgeen besteld werd of indien het ontvangen product beschadigd is of zichtbare gebreken vertoont, is de koper gerechtigd het betrokken goed terug te sturen aan de verkoper, en dit binnen de drie (3) werkdagen na datum van levering overeenkomstig de Voorwaarden. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk een vervangend product bezorgen of, indien het betrokken product inmiddels niet langer voorradig is, de koper terugbetalen, en dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van het teruggestuurde product. De koper zal op geen enkele andere vergoeding aanspraak kunnen maken.

Indien de producten echter door de koper beschadigd werden, behoudt de verkoper zich het recht voor de betrokken goederen niet te vervangen en de koper niet terug te betalen.

Na het verstrijken van voormelde termijn van drie (3) werkdagen, worden de geleverde producten geacht aanvaard te zijn en kan de verkoper niet langer aangesproken worden voor niet-conforme levering en gebreken.

6.3 De verkoper vrijwaart de koper bovendien voor verborgen gebreken, en dit gedurende een termijn van drie (3) maanden na datum van levering overeenkomstig onderhavige algemene voorwaarden. Om van voormelde vrijwaring te kunnen genieten, dient de koper echter binnen de drie (3) werkdagen volgende op de vaststelling van het verborgen gebrek door de koper of volgend op het ogenblik dat de koper het verborgen gebrek had moeten vaststellen er kennis van te geven aan de verkoper middels aangetekend schrijven.

De verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de hoedanigheid van de verkochte producten indien het gebrek in kwaliteit of hoedanigheid het gevolg is van specifiek, abnormaal of verkeerd gebruik. Hiermee wordt gelijkgeschakeld de beschadiging door de koper.

De verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van verborgen gebreken indien het gebrek tegensprekelijk wordt vastgesteld. Indien een verborgen gebrek voorligt, zal de verkoper, naar zijn keuze, gehouden zijn tot vervanging van het betrokken product of tot terugbetaling van het corresponderend gedeelte van de aan de koper aangerekende prijs. De koper zal op geen enkele andere vergoeding aanspraak kunnen maken.

 1. Bewijs

De koper erkent dat de gegevens bijgehouden in het informaticasysteem van de verkoper als bewijs gelden van de overeenkomst en communicatie tussen partijen.

 1. Recht op verzaking

8.1 De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, en dit binnen de zeven (7) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De verzaking van de aankoop kan geschieden door het terugzenden van de producten binnen voormelde termijn van zeven (7) werkdagen of kennisgeving van de verzaking bij aangetekend schrijven binnen voormelde termijn van zeven (7) werkdagen. In dit laatste geval dienen de betrokken goederen binnen de drie (3) werkdagen vanaf de datum van het aangetekend schrijven houdende verzaking aan de verkoper teruggezonden te worden, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt alsnog af te zien van diens verzaking.

De producten dienen in hun oorspronkelijke, onbeschadigde staat én in hun oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking aan de verkoper teruggezonden te worden, vergezeld van de leveringsdocumenten. Ruilen en retourneren: In toepassing van artikel VI.53 lid 1, 5° van het Wetboek Economisch Recht (WER) kan de consument het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 WER voorziet niet uitoefenen indien na verzending de zegel verbroken is, bij goederen die verzegeld zijn om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

8.2 Ingevolge de aard van de producten (en meer in het bijzonder omwille van hygiënische redenen) kan het verzakingsrecht niet langer worden uitgeoefend door de koper indien de producten reeds uit hun individuele verpakking werden gehaald. Het verzakingsrecht kan evenmin worden uitgeoefend indien door de koper gepersonaliseerde producten werden besteld, zoals onder andere uni katoen en of uni satijn overtrekken.

8.3 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn steeds ten laste van de koper.

8.4 Indien de koper reeds betaald heeft voor de teruggezonden producten, zal de verkoper, mits ontvangst van de producten, in de staat voorzien in artikel 5.1 van de Voorwaarden, de prijs voor de betrokken producten aan de koper terugbetalen, en dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving houdende verzaking.

 1. Persoonsgegevens

9.1 De persoonsgegevens die de koper via de Lakebos webwinkel verstuurt, worden mogelijkerwijze in een database van de verkoper bijgehouden. De koper kan de verkoper echter altijd vragen om diens persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen.

9.2 De verkoper zal de persoonsgegevens van de koper enkel gebruiken voor (i) de levering en eventuele facturering van de bestelde producten en om de koper te contacteren in geval van problemen, en (ii) gebruik van het e-mailadres voor reclame voor gelijkaardige producten.

9.3 De verkoper zal de persoonsgegevens van de koper niet aan derden overmaken.

 1. Overige

10.1 De overeenkomsten afgesloten via de Lakebos webwinkel kunnen enkel afgesloten worden in de Nederlandse taal.

10.2 De overeenkomsten afgesloten via de Lakebos webwinkel worden door de verkoper gearchiveerd, maar staan niet ter beschikking van derden (met inbegrip van de koper).

10.3 De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de niet uitvoering van de overeenkomst en/of laattijdige levering van de producten indien dit gevolg zou zijn van overmacht, zijnde alle mogelijke omstandigheden die buiten de wil van de verkoper de normale gang van zaken verstoren zonder dat de verkoper de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden dient aan te tonen.

10.4 Ingeval een clausule of bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigverklaring geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van de Voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

11.1 Alle overeenkomsten afgesloten via de Lakebos webwinkel worden beheerst door het Belgisch recht.

11.2 Eventuele geschillen dienaangaande behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

 1. Vragen, opmerkingen of klachten

In geval van vragen, opmerkingen of klachten kan de koper steeds contact opnemen met de verkoper.

DISCLAIMER

Deze website wordt beheerd door het gekozen verkooppunt.

Door de toegang tot en het gebruik van de website van Lakebos, aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Lakebos behoudt zich het recht voor de informatie op haar website, alsook onderhavige gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen.

De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Lakebos staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Het gebruik van de website is steeds volledig op eigen risico. Lakebos kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst of mogelijkheden…) die voortvloeit uit het gebruik van de website, met inbegrip van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Lakebos website.

Lakebos is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Lakebos is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden, hierin begrepen de websites van haar verdelers, waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De website van Lakebos en de inhoud ervan (met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Lakebos of desgevallend derden. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Lakebos of deze derden.

De Belgische wetgeving is van toepassing op de website van Lakebos. Alle geschillen inzake (het gebruik van) de website van Lakebos behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Lakebos.