PRIVACY POLICY

WIE?
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking LAKEBOS PRODUCTIE NV, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Diksmuidseweg 150, met ondernemingsnummer BTW BE0439.070.597,  info@lakebos.be

“LAKEBOS” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “LAKEBOS” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

WELKE GEGEVENS?
Deze website verzameld persoonsgegevens via het inlogformulier en/of via het bestelformulier. Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, BTW-nummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.

Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
Telefoonnummer: indien er extra informatie of vragen zijn i.v.m. de levering kunnen we u dan snel contacteren;
E-mail adres: om uw bestelling en betaling te bevestigen en u een overzicht van uw bestelling te geven; Als klant kan u eveneens een nieuwsbrief ontvangen.
Uw adres: om de levering te kunnen bezorgen;

Verder verzamelt de onderneming van haar klanten en leveranciers, met uitzondering van bovengenoemde gegevens eveneens de facturatiegegevens, de bestelhistoriek en onderlinge communicatie.
Facturatiegegevens: om aan de boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen
De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?
De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: IT-partner, boekhouding, softwaretoepassingen, verzender, websitehost,….

Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd worden. Via de website is het eveneens mogelijk om mits toestemming in te schrijven op de nieuwsbrief. U hebt ten allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “LAKEBOS” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “LAKEBOS” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “LAKEBOS” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “LAKEBOS” en de gebruiker.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
“LAKEBOS” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan “LAKEBOS” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

RECHTEN:
U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “LAKEBOS”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “LAKEBOS” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “LAKEBOS” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 • Uitoefening van uw rechten
  U kan uw rechten uitoefenen door “LAKEBOS” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info @lakebos.be, of per post naar 8900 Ieper, Diksmuidseweg 150, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 • Automatische beslissingen en profiling
  De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “LAKEBOS” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35.  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

HYPERLINKS
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “LAKEBOS” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

WIJZIGINGEN
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. Laatst bijgewerkte versie: 30/08/2018

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Lakebos nieuwsbrief
ontvang onze nieuswbrief met nieuwe collecties, interessante acties enz.
ErrorHere